Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

a. 3Sense is een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01111026, nader te noemen “3Sense”. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen geldig voor 3Sense maar ook voor alle (rechts)personen die, op welke wijze dan ook, voor 3Sense werkzaam zijn of zijn geweest, dan wel voor alle personen die door 3Sense bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld. De algemene voorwaarden gelden tevens voor alle personen voor wiens handelen of nalaten 3Sense aansprakelijk zou kunnen worden gesteld.

b. De eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Overeenkomst van opdracht

a. 3Sense verricht alle werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (hierna: de opdrachtgever). Derden kunnen aan de werkzaamheden van 3Sense en de resultaten ervan geen rechten ontlenen.

b. Alle opdrachten worden door 3Sense beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien is overeengekomen dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten; de medewerkers alsmede alle anderen die voor 3Sense werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk. De opdracht aan 3Sense betreft een inspanningsverbintenis en derhalve geen resultaatsverbintenis.

c. 3Sense is bevoegd om voor de uitvoering van een opdracht gebruik te maken van diensten van derden. 3Sense zal dit zoveel als mogelijk doen in overleg met de opdrachtgever.

d. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan 3Sense ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van opdracht niet anders voortvloeit.

e. Indien wordt gecommuniceerd met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, is 3Sense niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van virussen en/of andere onregelmatigheden in de communicatie. 3Sense is niet verantwoordelijk voor een tijdige en correcte ontvangst van de door haar verzonden berichten, ongeacht de wijze van verzending.

Artikel 3. Facturering en betaling

a. De werkzaamheden van 3Sense worden gefactureerd op basis van een uurtarief, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Het uurtarief betreft het uurtarief dat op het moment van het verrichten van de werkzaamheden binnen 3Sense voor de betreffende persoon geldt. Op eerste verzoek doet 3Sense opgave van de op enig moment geldende tarieven. 3Sense behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen.

b. 3Sense verstuurt in beginsel maandelijks (achteraf) facturen en uitsluitend per e-mail. De factuur bevat/vermeldt een algemene omschrijving van de verrichte werkzaamheden. Op eerste verzoek verstuurt 3Sense de facturen per gewone post en/of verstrekt 3Sense de volledige urenspecificatie betrekking hebbende op de betreffende factuur.

c. De kosten die niet in de tarieven zijn verwerkt, worden door 3Sense direct aan de opdrachtgever doorbelast. Het betreft hier onder meer (doch niet uitsluitend) reiskosten, portokosten, verschotten zoals griffiegelden, koerierskosten, vertaalkosten en de kosten van derden die zijn ingeschakeld.

d. 3Sense is gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. 3Sense behoudt zich het recht voor om de aanvang van de werkzaamheden afhankelijk te stellen van de ontvangst van het voorschot. Voorschotten worden in de eindfactuur verrekend.

e. Voor zover van toepassing worden alle factuurbedragen verhoogd met omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege.

f. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van facturering. Betaling dient tijdig plaats te vinden in Euro’s op een door 3Sense aangegeven bankrekeningnummer. Op de factuur van 3Sense wordt het bankrekeningnummer aangegeven waarop dient te worden betaald.

g. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere aanzegging of ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd. Tevens is 3Sense vanaf dat moment gerechtigd incassomaatregelen te treffen.

h. Alle eventuele incassokosten komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom en rente, met een minimum van 500 euro. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door 3Sense gemaakte kosten. Van het voorgaande wordt slechts afgeweken indien de opdrachtgever een particulier is, in welk geval de wettelijke regeling geldt.

i. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van de opdrachtgever is 3Sense gerechtigd om alle vorderingen op de opdrachtgever per onmiddellijk op te eisen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

a. 3Sense is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die:
• Voortvloeit uit (korte) mondelinge adviezen waarvoor 3Sense bij de opdrachtgever geen kosten in rekening heeft gebracht; en/of
• is veroorzaakt doordat de opdrachtgever aan 3Sense onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt; en/of
• is veroorzaakt doordat 3Sense de werkzaamheden heeft opgeschort vanwege het niet tijdig betalen van een factuur; en/of
• is ontstaan door tekortkomingen van ingeschakelde derden;

b. 3Sense is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

c. Onverminderd het voorgaande is iedere aansprakelijkheid van 3Sense als gevolg van of in verband met de uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald op basis van de door 3Sense afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

d. Indien er om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt en/of deze verzekering geen dekking biedt, kan 3Sense beperkt aansprakelijk worden gesteld tot maximaal het voor de betreffende opdracht aan honorarium ontvangen bedrag. Indien de opdracht een looptijd heeft van langer dan 6 maanden, dan wordt de hiervoor genoemde aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat 3Sense over de laatste 6 maanden van de opdrachtgever heeft ontvangen.

e. De opdrachtgever vrijwaart 3Sense voor alle aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met de uitvoering van een opdracht.

Artikel 5. Intellectuele vermogensrechten

a. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die 3Sense bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan 3Sense, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.

b. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 3Sense is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren onverminderd het bepaalde in Artikel 6c.

Artikel 6. Geheimhouding

a. 3ense is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op 3Sense een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever 3Sense van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

b. 3Sense is, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele -, of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voorzover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

c. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 3Sense is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van 3Sense openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van 3Sense, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele -, of strafprocedure.

Artikel 7. Overige

a. Bij 3Sense geldt een kantoorklachtenregeling, die – via deze algemene voorwaarden – van toepassing is op iedere overeenkomst van opdracht die tussen de opdrachtgever en 3Sense wordt aangegaan. De kantoorklachtenregeling wordt op verzoek van de opdrachtgever per e-mail toegestuurd.

b. 3Sense en de opdrachtgever hebben het recht om op ieder moment de opdracht schriftelijk op te zeggen. De opdrachtgever is in dat geval gehouden alle kosten te voldoen aan 3Sense voor de tot op het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden, en eventuele overige kosten te vergoeden. Een opdracht kan niet met terugwerkende kracht worden beëindigd.

c. Indien een dossier is afgewikkeld, wordt dat dossier zeven jaar bewaard. Na zeven jaar wordt het dossier vernietigd tenzij de opdrachtgever voorafgaand aan de verstrijkdatum schriftelijk heeft aangegeven het dossier te willen ontvangen.

d. De bepalingen van een overeenkomst en de algemene voorwaarden waarvan het de bedoeling is dat deze van kracht blijven na afloop van de opdracht c.q. overeenkomst, zullen logischerwijs ook na afloop van de opdracht c.q. overeenkomst op partijen van toepassing blijven.

e. Alle aanspraken van de opdrachtgever jegens 3Sense (op welke grond dan ook) vervallen in ieder geval na 1 jaar nadat de opdrachtgever bekend is geworden met dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen worden met het bestaan van deze aanspraken.

f. Op alle opdrachten c.q. overeenkomsten en eventuele rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en is enkel de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.

g. 3Sense is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van gewijzigde algemene voorwaarden zijn deze per onmiddellijk van toepassing op alle nieuwe en lopende opdrachten.